Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ή/και εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτίσματος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα:
  1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ
  2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  6. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
  7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  8. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
  10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)